Zarazne bolesti u vrtiću


ZARAZNE BOLESTI U VRTIĆU - ŠTO ČINITI?

Iako dječji vrtići  na najbolji mogući način skrbe o djeci predškolske dobi, oni mogu u određenim okolnostima postati i žarište (ishodište) određenih vrsta zaraznih bolesti koje se mogu lako proširiti među djecom i osobljem same ustanove ali i šire u okruženje.
Programom mjera zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima jasno su definirane zadaće i obveze dječjih vrtića. Program mjera za osiguranje higijene i higijensko-sanitarnih uvjeta obuhvaća među ostalim ispunjenje uvjeta smještaja i prehrane kao i mjere primarne prevencije od zaraznih bolesti i protuepidemijske mjere koje se provode u slučaju pojave pojedinih zaraznih bolesti.


ŠTO JE TO PRIMARNA PREVENCIJA?

Primarnu prevenciju čine postupci koji se stalno provode a zovu se još i profilaktičke mjere ili profilaksa. Drugim riječima mjere primarne prevencije provode se stalno kako do zarazne bolesti ne bi uopće došlo. Najvažnije mjere primarne prevencije su opće ili higijensko-sanitarne mjere koje je dječji vrtić dužan provoditi.


ŠTO SU TO PROTUEPIDEMIJSKE MJERE ILI SEKUNDARNA PREVENCIJA

Protuepidemijske mjere ili sekundarna prevencija provode se kada se zarazna bolest pojavi. Naziv “protuepidemijske”ne znači da se te mjere provode tek kada se zarazna bolest proširi u epidemiju već naprotiv te se mjere provode upravo zato da se određena zarazna bolest ne bi razvila u epidemiju.
Protuepidemijske se mjere mogu podijeliti na one koje se provode prema izvoru zaraze, prema putevima širenja i prema osobama koje su u posebnom riziku da obole(npr. skupine djece koja su bila u kontaktu s oboljelim djetetom) a provode ih nadležne epidemiološke službe Zavoda za javna zdravstva gradova u suradnji s dječjim vrtićima u kojima je došlo do pojave zarazne bolesti. Odjeli za epidemiologiju u sklopu Zavoda za javno zdravstvo imaju zadaću neprekidno pratiti i analizirati epidemiološku situaciju. Odgovorni epidemiolog u suradnji sa vrtićem dogovara i način obavještavanja roditelja u samoj skupini ili u više skupina. Svaka uputa epidemiologa morala bi vrtiću biti upućena u pisanom obliku s potpisom mjerodavnog epidemiologa. Na taj način roditelji bi osim pravodobne i stručne informacije o novonastaloj situaciji i poduzetim mjerama imali i imena institucija i stručnjaka koji te mjere propisuju. Pismena očitovanja nadležnog epidemiologa prodonijela bi većem povjerenju kod roditelja.To je iznimno važno jer moramo poći od činjenice da su u takvim situacijama roditelji s pravom zabrinuti za zdravlje svoje djece i žele dobiti informaciju o svemu što je poduzeto.

U uvjetima pojave zarazne bolesti dječji vrtići trebaju također uvijek provoditi opće mjere pojačanog nadzora nad higijensko-sanitarnim uvjetima koje uključuju mjere:
- u odnosu na sam prostor (igračke, pedagoški materijal, mikroklimatski uvjeti)
- u odnosu na dijete (nadzor nad pranjem ruku, pranjem zubi, upotrebom toaleta, nadzor u procesu konzumiranja obroka)
- u odnosu na roditelje (pravodobno informiranje i davanje samo onih informacija koje su dogovorene na razini vrtića i odgovornog epidemiologa)
- u odnosu na ostale radnike (radnici koji rade na zadaćama održavanja higijene također dobivaju informaciju o novonastaloj situaciji i zadaće provođenja higijensko-sanitarnih postupaka)
- ako je zarazna bolest uzrokovana rizičnim čimbenicima iz hrane tada se provode i mjere u kuhinji i u odnosu na djelatnike kuhinje)


ŠTO VRTIĆ ČINI KADA SE ZARAZNA BOLEST POJAVI

Kada se u dječjem vrtiću dogodi slučaj zarazne bolesti kod djeteta, vrtić je obvezan učiniti sljedeće:
- o situaciji obavijestiti mjerodavnu higijensko-epidemiološku službu
- postupiti po uputama mjerodavnog epidemiologa
- o tome uz odgojitelje obavijestiti i ravnatelja vrtića
- pratiti situaciju u samoj skupini (broj prisutne djece u razdoblju od najmanje tjedan dana od izbijanja slučaja bolesti, zdravstveni status djece-grupe u tom razdoblju)
- u suradnji s odgovornim epidemiologom sudjelovati u organizaciji provođenja kemoprofilakse, ako je potrebna
- pratiti pobol nakon uvođenja mjera
- sve mjere i postupanja dogovarati isključivo prema uputi epidemiologa
- provoditi i druge zadaće u dogovoru s epidemiologom
- o tome voditi dokumentaciju.

DOBRO JE ZNATI

Informaciju o pojavi zarazne bolesti dječji vrtići dobivaju iz više izvora: od roditelja, epidemiološke službe, Klinike za infektivne bolesti. Vrlo često kod pojave određenih simptoma kod djeteta koje boravi u vrtiću ( povišena temperatura, osip, povraćanje, proljev i drugi) upravo je vrtić taj koji upućuje roditelja pedijatru, razgovara s pedijatrom u vezi određenih postupaka u odnosu na bolesno dijete. Zdravstvena voditeljica vrtića u sklopu zadaća zdravstvenog odgoja djece i odraslih prati pobol, zdravstveno stanje djece te educira odgojitelje o prepoznavanju i uočavanju simptoma bolesti kod djece. Osim toga zdravstvena voditeljica upoznaje odgojitelje s postupcima pravodobnog i odgovarajućeg djelovanja u određenim odstupanjima od zdravlja.

UMJESTO ZAKLJUČKA

U sprečavanju širenja zaraznih bolesti postoje jasno određena pravila postupanja kako epidemioloških službi tako i dječjih vrtića. Svi zajedno moramo djelovati kako bi se spriječilo širenje zaraznih bolesti, zaštitilo oboljelo dijete kao i ostala djeca i odrasli u njihovu okruženju. Roditelji kao naši partneri moraju biti informirani i dobro upućeni u postupke djelovanja kako bi prije svega pomogli svom djetetu ali i ostaloj djeci u okruženju.

 
Članak pripremila:
Zdravstvena voditeljica - Jelica Dabro Ključević, vms
 


Ispiši stranicu