CIJENE PROGRAMA

PONUDA POSEBNIH PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

 
RB NAZIV PROGRAMA I VERIFIKACIJA MZO (KLASA, URBROJ, DATUM) Trajanje programa (cjelodnevni, poludnevni, kraći) Lokacija Dodatna uplata roditelja (mjesečni iznos)
1 Posebni program ranog učenja engleskog jezika  za djecu predškolske dobi (KLASA: 601-02/20-03/00077, URBROJ: 533-05-20-0004 od 20.04.2020.) Cjelodnevni MO 350,00 HRK/ 46,45 EUR
2 Posebni program katoličkog vjerskog odgoja s djecom predškolske dobi (KLASA: 601-02/19-03/01593, URBROJ: 533-05-20-0004 od 24.01.2020.
 
 
Cjelodnevni MO 0,00 HRK/ 0,00 EUR
3 Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori namijenjen djeci rane dobi od 1. do 3. godine života (KLASA: 601-02/21-03/00097., URBROJ: 533-05-21-0004., od 14.04.2021.)
 
 
Cjelodnevni MO 350,00 HRK/ 46,45 EUR
4 Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori namijenjen djeci predškolske dobi od 3. do 7. godine života (KLASA: 601-02/16-03/00176 URBROJ: 533-25-17-0008., od 8.02.2017.)
 
 
Cjelodnevni MO 350,00 HRK/ 46,45 EUR
5 Posebni program ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi (KLASA: 601-02/17-03/00050, URBROJ: 533-25-17-0008 od 08.08.2017.)
 
Kraći MO 220,00 HRK/ 29,20 EUR
6 Posebni sportski program metodika obuke neplivača (KLASA: 601-02/20-03/00098, URBROJ: 533-05-20-0004, od 19. ožujka 2020.)
 
Kraći MO 280,00 HRK/ 37,17 EUR
7 Posebni sportski program za djecu predškolske dobi (KLASA: 601-02/21-03/00601, URBROJ: 533-05-21-0004., od 04.11.2021.) Kraći MO 250,00 HRK/ 33,18 EUR
8 Posebni program odgojno-obrazovnog rada s potencijalno darovitom djecom predškolske dobi (KLASA: 601-02/20-03/00163, URBROJ: 533-05-20-0005, od 23.04.2020.)
 
 
 
 
Kraći MO 250,00 HRK/ 33,18 EUR
9 Posebni program ranog učenja njemačkog jezika za djecu predškolske dobi (KLASA: 601-02/18-03/00347 URBROJ: 533-05-19-0004, od 12.02.2019.) Kraći MO 220,00 HRK/ 29,20 EUR
10 Posebni program folklorno-scenskog stvaralaštva s djecom predškolske dobi (KLASA: 601-02/19-03/00671 URBROJ: 533-05-19-0004, od 18.11.2019.) Kraći MO 220,00 HRK/ 29,20  EUR
11 Obvezni program predškole (KLASA: 601-02/20-03/00311 URBROJ: 533-05-20-0004, od 14.09.2020.)
 
Cjelodnevni PO 0,00 HRK/ 0,00 EUR
12 Posebni odgojno-obrazovni program pod nazivom Rana stimulacija osjetila – senzorna integracija (KLASA: 601-02/21-03/00057 URBROJ: 533-05-21-0004, od 08.04.2021.
 
 
Cjelodnevni MO, PO 350,00 HRK/ 46,45 EUR
13 Program odgojno-obrazovnog rada za djecu predškolske dobi  „Učimo i živimo (u) različitosti“ (KLASA: 601-02/20-03/00709 URBROJ: 533-05-20-0004, od 09.12.2020.)
 
 
Kraći MO, PO 0,00 HRK/ 0,00 EUR
14 Sigurnosno-zaštitni program za djecu rane i predškolske dobi (KLASA: 601-02/20-03/00185 URBROJ: 533-05-20-0004, od 24.04.2020.) Kraći MO, PO 0,00 HRK/ 0,00 EUR
15 Program odgojno-obrazovnog rada s roditeljima djece u dobi do navršene četvrte godine života pod nazivom “Rastimo zajedno” (KLASA 601-02/15-03/00699, URBROJ: 533-25-15-0004, od 11.12.2015.) postupak obnove verifikacije u tijeku Kraći MO, PO 0,00 HRK/ 0,00 EUR
 
 
 
Zagreb, 05.09.2022.
 

                                                      

 
                                                                                                     

                                                                                       


Ispiši stranicu