Program "Učimo i živimo (u) različitosti"

 

Prihvaćanje različitosti i tolerancija cilj su odgoja za toleranciju koji uporište ima u učenju o jednakosti i osobnoj slobodi, no i u odgovornosti prema drugima, te poštivanju drugih i njihovih prava. Rano djetinjstvo je doba najintenzivnijeg cjelovitog razvoja djeteta, a osobito socijalnog i moralnog razvoja, doba kada se stvaraju temelji za budući razvoj svakog pojedinca i gradi sustav vrijednosti (Maleš et al, 2003), zbog čega  odgoj za različitost, a time i odgoj za ljudska prava treba započeti u najranijoj dobi.

CILJ I ZADAĆE PROGRAMA

Opći cilj programa je  izgrađivanje aktivnog i odgovornog građana koji poznaje i štiti svoja prava, a uvažava i poštuje tuđa prava, te se zalaže za mirno rješavanje sukoba i demokratsko društvo.

Specifičan cilj programa je razvijanje stavova, sustava vrijednosti te socijalnih i građanskih kompetencija kod djeteta (socijalnih vještina i prosocijalnih ponašanja) kao preduvjeta za poštivanje, uvažavanje i suživot s individualnim (fizički izgled, boja kože, spol, kompetencije, stavove, uvjerenja, vrijednosti i interese) i kulturnim različitostima (vjersko opredijeljenje, nacionalnu pripadnost, kulturu, identitet) drugih ljudi.

Opće zadaće programa:
  • razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina predškolskog djeteta.
  • stvaranje prostornih, vremenskih i materijalnih uvjeta i situacija za prirodno, iskustveno učenje djeteta kroz igru
  • osiguravanje poželjnog ozračja kao preduvjeta za izgrađivanje demokratskih odnosa
  • omogućavanje stručnog usavršavanja odgojitelja u području odgoja i obrazovanja za ljudska prava
  • pružanje roditeljima odgojno-obrazovnog modela i podrške te educiranje roditelja uz razvijanje suradničkih i partnerskog odnosa


Specifične zadaće programa u odnosu na sudionike:

1. U odnosu na dijete: poticanje cjelovitog razvoja djeteta s naglaskom na socijalne i građanske kompetencije

Znanja

- Stjecati  osnovna znanja o sebi (kao ljudskom biću, pripadniku određenog spola, sredine, kulture i naroda)
- Stjecati osnovna znanja o drugima te o njihovim sličnostima i razlikama
- Upoznati se s ljudskim pravima  i živiti ljudska prava

Vještine

- Razvijati vještina, stavove i vrijednosti potrebnih za uspostavljanje kvalitetnih odnosa i prihvaćanje drugih (nenasilje, suradnja, tolerancija, poštivanje, prihvaćanje, empatija)
- Razvijati osjećaj  privrženosti  te  sigurnosti  i  povjerenja  u osobe  i prostor u kojem dijete boravi
- Razvijati  emocionalnu sigurnost, samopouzdanje, inicijativu i snalažljivost u poznatim i nepoznatim situacijama
- Razvijati pozitivnu sliku o sebi i osjećaj vlastite vrijednosti kao osobe sa sposobnošću učinkovitog i kreativnog rješavanja problema (samopoštovanje, samostalnost, odgovornost, samokritičnost)
- Razvijati razumijevanje vlastitih emocija i potreba kao i njihovo iskazivanje na društveno prihvatljiv način te samoregulacija
- Razvijati razumijevanje i uvažavanje tuđih  emocija i potreba, posebnosti i razlika drugih,
- Razvijati intelektualne (rješavanje problema) i socijalne vještine (suradnja, mirno rješavanje sukoba, komunikacija i tolerancija) te prosocijalna ponašanja
- Razvijati samostalnost u uočavanju, razumijevanju i ponašanju u opasnim situacijama te  poticati usvajanja znanja i pouka o očuvanju vlastitog zdravlja od bolesti i povreda
- Razvijati sposobnost uočavanja uzročno-posljedičnih i logičnih veza među stvarima i pojavama, elementarnih matematičkih pojmova i elementarnih iskustava i znanja o prirodi i promjenama u njoj
- Razvijati predvještine početnog čitanja i pisanje te razvoj fine motorike prstiju i šake
- Razvijati različite oblika govorne komunikacije, bogaćenje rječnika, korištenje standardnih govornih fraza u uobičajenim situacijama te doživljavanje i razumijevanje djela literarne i scenske umjetnosti


Stavovi

- Razvijanje pozitivnih stavova o vrijednosti života i važnosti svakog ljudskog bića
- Usvajanje i njegovanje temeljnih ljudskih vrijednosti (ljubav, prijateljstvo, solidarnost, pravednost, nenasilje...)
- Razumijevanje, zaštita i zastupanje svojih prava, kao i prava drugih ljudi

2.  U odnosu na roditelje:

- Upoznati roditelje s psiho-fizičkim osobinama djece  te važnosti ostvarivanja kontinuiteta odgojno-obrazovnog rada s djetetom  u ustanovi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
- Educirati roditelje o važnosti promicanja odgoja  i obrazovanja za ljudska prava
- Educirati roditelje o značajkama kvalitetno provedenog vremena s djetetom te upućivati u oblike, aktivnosti i sadržaje istih
- Poticati roditelje na uključivanje u proces svojim znanjima i vještinama u obogaćivanju kvalitete života djeteta te u oblikovanju prostornog i materijalnog konteksta vrtića
- Razvijati suradničke i partnerske odnose s odgojiteljima i ostalim zaposlenicima vrtića

3.  U odnosu na odgojitelje:

- Permanentno stručno usavršavanje u području odgoja i obrazovanja za ljudska prava, kao i u području primjene suvremenih metoda u radu s djecom predškolske dobi
- Razvijati vještine za dekodiranje i zadovoljavanje djetetovih potreba
- Permanentno educirati odgojitelje o suvremenim oblicima, sadržajima i aktivnostima suradnje s roditeljima
- Razvijati timski rad odgojitelja na osiguravanju, osmišljavanju i provođenju kontinuiranih poticaja usmjerenih na dijete u okviru programa
- Osposobljavati odgojitelje za proces dekodiranja, analiziranja i valorizacije različitih oblika rada s djecom

4. U odnosu na Stručni tim vrtića: 

- Promišljati prostorne, vremenske i materijalne uvjete za kvalitetno ostvarivanje cilja programa
- Poticati provođenje suvremenih oblika permanentnog stručnog usavršavanja odgojnih djelatnika sadržajno s naglaskom na cilj programa
- Promišljati i poticati provođenje suvremenih oblika, aktivnosti i sadržaja suradnje s roditeljima s naglaskom kreiranja kvalitetnog i poticajnog okruženje za rano učenja  
- Kontinuirano provoditi dekodiranje, analiziranje i valorizaciju različitih oblika rada s djecom u okviru programa radi unapređivanja odgojne prakse u skladu sa suvremenim intencijama predškolskog odgoja

5. U odnosu na ostale zaposlenike vrtića:

- upoznavanje s osnovnim značajkama programa  radi razumijevanja potreba i organizacije rada u okviru programa – integriranje zadaća programa u svakodnevni rad
- uključivanje u tehničke aspekte provedbe programa (izvedba materijalnih i prostornih preinaka)

Program „Učimo i živimo (u) različitosti“ provodit će se u Dječjem vrtiću „En ten tini“, u okviru redovitog desetosatnog programa, u svim vrtićkim odgojnim skupinama, a osobito u odgojnim skupinama u kojima boravi dijete vjerskih ili nacionalnih manjina, ili dijete s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju. Također, program će se provoditi i u okviru programa predškole u Dječjem vrtiću „En ten tini“.

Pripremila: Sanja Mušan, pedagoginja

 

Ispiši stranicu