Program sigurnosti i zaštite djece u DV "En ten tini"


Jedna od najvažnijih zadaća dječjeg vrtića kao ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja je priprema djeteta na samostalan život te razvijanje socijalne i građanske kompetencije. No, da bi se dijete moglo zaštiti od potencijalno opasne, ugrožavajuće situacije, predmeta, osobe, mora ju znati prepoznati. Učenjem pozitivnih strategija i načinima suočavanja s potencijalno opasnim situacijama, jačamo dijete i omogućujemo mu da se samozaštiti i očuva vlastito zdravlje.
U ovom programu usmjereni smo na razvoj i stjecanje vještina prije svega, u skrbi djeteta za sebe i vještina očuvanja vlastitog zdravlja – samoočuvanje i samozaštita.


CILJEVI I ZADAĆE PROGRAMA

Globalni cilj:

• Zaštita sigurnosti i zdravlja djece, poticanje samozaštitnog odgovornog ponašanja i svjesnog izbjegavanja rizika te osnaživanje djeteta za sigurno ponašanje.

DUGOROČNI CILJEVI:

1. Osnaživati i razvijati vještine za samozaštitu i samoočuvanje djece (psihološka sigurnost)
2. Kontinuirano razvijati uvjete za maksimalnu sigurnost djece tijekom boravka u Dječjem vrtiću “En ten tini” kroz:
• Stvaranje optimalnih prostornih i materijalnih uvjeta za življenje i kontinuirano  učenje djece i odraslih kroz osmišljeno djelovanje na stvaranju kvalitetnijeg prostornog i materijalnog okruženja vrtića
• Stvaranje optimalnih vremenskih uvjeta za življenje i kontinuirano  učenje djece i odraslih kroz fleksibilniju organizaciji rada ustanove prilagođene potrebama djece
• Stvaranje optimalnih socijalnih uvjeta za življenje i kontinuirano  učenje djece i odraslih kroz daljnji razvoju suradničkih odnosa
• Stvaranje optimalnih uvjeta za življenje i kontinuirano  učenje djece i odraslih, kroz osvještavanja i mjenjanja vlastitih uvjerenja (odnosi na daljnje djelovanje s ciljem kvalitetnijeg mijenjanja stavova, uvjerenja i vrijednosti svih sudionika procesa djeteta i odraslih)

KRATKOROČNI CILJEVI:

1. Locirati moguće izvore opasnosti i osigurati potpuno razumijevanje razina djelovanja i razina odgovornosti svakog pojedinog zaposlenika u njihovom otklanjanju.

Zadaće Programa zaštite i sigurnosti djece u Dječjem vrtiću “En ten tini”:

1. Stvaranje uvjeta za podizanje kvalitete unutarnjeg i vanjskog prostora vrtića- fizičke mjere zaštite
2. Osiguravanje uvjeta za fleksibilnu organizaciju rada u skladu s potrebama djece i roditelja
3. Osiguravanje uvjeta za kvalitetno informiranje i razvijanje svijesti kod djece, roditelja i zaposlenika vrtića o ponašanjima kojima stvaramo uvjete za siguran boravak djece
4. Osvještavanje potrebe pravovremenog i efikasnog reagiranje svih sudionika procesa odgojno-obrazovnog rada u vrtića na situacije koje ugrožavaju sigurnost (djeca-odrasli)

BITNE MJERE ZAŠTITE I SIGURNOSTI  KROZ ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

1. FIZIČKE MJERE ZAŠTITE

Mjere  se odnose na identifikaciju potencijalno rizičnih prostora u kojima djeca borave, materijala kojima se koriste, situacija u kojima se nađu u vrijeme boravka u vrtiću (sigurnost unutarnjih i vanjskih prostora, utvrđivanje i pridržavanje jasnih pravila u vezi dovođenja djeteta u vrtić i dolaska po dijete, nadzor nad kretanjem nepoznatih osoba,  pojačan/stalni nadzor nad kretanjem djece posebice prilikom boravka na „otvorenim“ i u zajedničkim prostorima, kretanje djece s TUR-om i posebnim potrebe

2. MJERE ZA UNAPREĐENJE I OČUVANJE ZDRAVLJA

Mjere se odnose na osiguravanje  preduvjeta za stvaranje zdravog i sigurnog ozračja u kojem dijete boravi kroz osiguravanje optimalnih uvjete za zadovoljavanje osnovnih potreba djeteta, a to su: sanitarno higijenske i protuepidemijske mjere, standarde prehrane i „zdravi“ jelovnici, sadržaji, aktivnosti, projekti usmjereni na samozaštitu i samopomoć.

3. PSIHOSOCIJALNE MJERE ZAŠTITE I SIGURNOSTI – KVALITETNO OZRAČJE KAO TEMELJ SIGURNOSTI DJECE

Mjere se odnose na osiguravanje pozitivnog i sigurnog cjelokupnog ozračja – model usklađenog življenja uz uvažavanje pojedinca (djeteta i odraslih) i njihovih prava, u vrtićkom okruženju, osiguravanje fizičke i emocionalne sigurnosti, osmišljavanje zaštitnih mehanizama i umanjivanje rizičnih čimbenika, poštivanje prava i odgovornosti, njegovanje i razvijanje humanih vrijednosti itd.

4. MJERE U SVRHU SAMOZAŠTITE

Mjere se odnose na razvijanje vještina osobne sigurnosti, uočavanje i osvještavanje potencijalno opasnih/rizičnih ponašanja u određenom prostornom kontekstu. Od ključnog je značaja da ta ponašanja uoče, osvijeste i povežu s mogućim neželjenim posljedicama, djeca (a ne samo odgojitelji odn. odrasli u vrtiću). Vrijedi i obrnuto, važno je da se poželjna ponašanja povežu s poželjnim ishodima, odnosno oživotvorenjem vrijednosti i prava svakog djeteta ponaosob), podrazumijeva primjenu koncepta ustrojavanja i osiguravanja življenja temeljnih grupnih pravila


Metode rada s djecom promišljamo u odnosu na suvremene spoznaje o procesu učenja djeteta rane i predškolske dobi:

• aktivno učenje - dijete uči čineći, potiče se radoznalost, čuđenje i iznenađenje kao stalan stav prema svijetu koji ga okružuje, koriste se svi senzorni modaliteti za stjecanje iskustva, podržava se spontano stvaralačko izražavanje i rješavanje problema uviđanjem, pretpostavljanjem, provjeravanjem, dokazivanjem...
• suradničko učenje – podržava se vedra i zabavna atmosfera, njeguje zajedništvo i ravnopravnost,  razmjena iskustva, znanja i vještina, uzajamna podrška i pomoć, cijeni trud i doprinos svakog pojedinca zajedničkom cilju, potiče dogovaranje, suradnja, zajedničko donošenje  provođenje odluka, dijeljenje odgovornosti za rezultat...
• situacijsko učenje - smisleno i neposredno učenje djeteta u prirodnim uvjetima i pravim životnim situacijama, uvažavanje dugotrajnijih djetetovih interesa ili trenutnih okupacija te aktualnosti u prirodnom i društvenom okruženju, afirmacija djetetovih spontanih ideja i inicijativa


Program se ostvaruje u okviru redovitog desetosatnog programa,  te ostalih programa koje ustrojava vrtić (svi kraći i cjelodnevni programi), dakle, cijelo vrijeme tijekom boravka djeteta u odgojno-obrazovnoj ustanovi, u periodu od 01.09. do 31.08. tekuće godine. Radi se o implementaciji programskih sadržaja i pristupa odnosno primjeni opće važećih i jasno definiranih vrtićkih standarda u izboru sadržaja, postupaka i oblika rada s djecom i roditeljima čime se osigurava poticajnost i prevencijsko djelovanje, kao i jačanje kompetencija odraslih - stručnih i roditeljskih.


 
Pripremila: Sanja Mušan, pedagoginja

Ispiši stranicu